پرسلان ۶۰*۳۰

سرامیک پرسلان اصل BIa جذب آب صفر درصد برند پارسیس “شرکت ساختمانی و تولیدی یزدگنبد”
برش01
برش03 برش04
برش05 برش06
برش07